Uzman Görüşleri

Beyaz Etin Türk Halkının Sağlıklı Beslenmesindeki Rolü

Prof. Dr. Sevinç Yücecan

Optimal beslenme yaşam kalitesini artıran en önemli etmenlerdendir. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam; yüksek kan basıncı, aterojenik lipit profili, hafif şişman/şişman olma ve kardiovasküler hastalık, kanser, tip 2 diabet oluşum riskini artıran iki önemli risk faktörüdür.

Tavuk Eti ve İnsan Beslenmesindeki Yeri

Prof. Dr. Perihan Arslan

Yeterli,dengeli ve sağlıklı beslenme yaşam için enzem olup,doğum öncesinden başlayarak yaşamın her evresinde insan sağlığının korunarak devam etmesi için gereklidir.

Piliç Eti Üretiminde Gerçekler ve Yalanlar

Prof. Dr. Necmettin Ceylan

Günümüzde piliç eti sektörünün en önemli sorunlarından biri, piliç etine dair tüketicilerin duyduğu endişelerle ilgilidir. Bu endişeler çoğunlukla konu uzmanı olmayan bilgisiz ve yetkisiz bir kısım insanların kasıtlı söylemlerinden ve bunların medyada sıklıkla dile getirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Piliç Etinin Halk Sağlığı Açısından Önemi

Prof. Dr. Recep Akdur

İnsanların oluşumu, gelişimi yaşaması ve neslini sürdürmesi sırasında cereyan eden biyokimyasal olaylar, maddenin maddeye veya maddenin enerjiye dönüşmesidir. Maddenin veya enerjinin sakınımı kanunu tüm canlılar için olduğu gibi insanlar için de geçerlidir. Bu nedenle de insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için sürekli ve düzenli bir biçimde beslenmesi gerekir. İnsanların sağlıklı bir biçimde yaşayabilmesi için beslenmenin sürekli ve düzenli olması yanında yeterli ve dengeli ayn

Çocukluk Dönemi Beslenmesinde Tavuk Eti Tüketiminin Kalp Sağlığı ve Obezite Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Metin Donma

Kanatlı eti, insanların beslenmesinde önemli bir yere sahip hayvansal bir üründür. Sahip olduğu değişken ve ölçülü enerji içeriği, iyi besinsel kaliteye sahip yüksek sindirilebilirlikte proteinler, doymamış yağlar, yağda çözünebilen ve B-kompleks vitaminlerin yanı sıra mineraller kanatlı etini değerli bir gıda haline getirmektedir.

Çocukların Zihinsel ve Fiziksel Gelişiminde Beslemenin Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı

Hayat çizgimiz 2 hücreyle başlıyor. 2 tane hücre 280 gün sonra 3 milyar kat büyüyor. Doğduktan sonra da hızlı büyüyoruz. Hayatın hiçbir döneminde bir sene içinde üç kat artmayız. Bir yaşında doğum kilomuzun 3 katına ulaşıyoruz. Boyumuz 25-27 cm uzuyor. Başımız 10-12 cm büyüyor.

Tavuk Eti, Sağlık ve Kanser Konusunda Gerçekler

Prof. Dr. Taner Demirer

Türkiye’de kanser sıklığı Dünya ve Dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir. Türkiye’de yaşa göre standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 269,7, kadınlarda ise 173,3’dür (100.000 kişide). Ülkemizde her yıl yaklaşık 98 bin erkek ve 63 bin kadın kansere yakalanmaktadır. 70.000 insanımız her yıl kanserden hayatını kaybetmektedir.

Hindi Etinin Önemi, Özellikleri ve Türkiye’deki Durumu

Kadriye Kurşun, Meltem Tufan, Mikail Baylan

İnsanların bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için hayvansal protein kaynakları önemli bir yere sahiptir. Hayvansal gıdalardan hindi etinin de içinde yer aldığı kanatlı etleri, kolesterol seviyesinin düşüklüğü ve protein/kalori oranının yüksek olması nedeniyle sağlık açısından kırmızı et yerine tercih edilmektedir.

Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Sevinç Yücecan

Optimal beslenme önerilerinde önemli bir yeri olan tavuk eti; besin değeri içeriği açısından etlere benzemektedir. Yalnız, daha az yağlıdır, buna bağlı olarak da enerji değeri kırmızı etten daha düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği de daha azdır. Özellikle tavuğun beyaz etinin yağı çok azdır. Bu nedenle sağlıklı beslenme önerilerinde kırmızı et yerine tavuk eti daha çok yer almaktadır.

Tavuk Etinin Besin Değeri ve Geçmişten Günümüze Lezzet Gerçeği

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer

Tavuk eti insan beslenmesinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Tavuk etinin bu özelliği öncelikle besin maddeleri içeriği ve niteliğinden kaynaklanmaktadır. Tavuk etinin diğer özelliği başka bir deyişle avantajı ise insan sağlığı üzerine olan olumlu etkisidir.

Tavuk Etinin Sağlıklı Beslenme İçin Önemi

Prof. Dr. Perihan Arslan

Ulusların ve oluşturan bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı ve güçlü yaşamasında sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde beslenme insanın temel gereksinmelerinden birisi belki de en önemlisidir. Zira eğitim gibi sağlık verileri de toplumun beslenme durumu, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeylerinin belirlenmesinde güvenilir bir göstergedir.

"Tavuk Eti ve Sağlık" Konusunda Bilimsel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Taner Demirer

"Tavuk Eti ve Sağlık" Konusunda Bilimsel Yaklaşımlar

Gıda Kaynaklı Viruslar: Hijyen Ve Güvenlik

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz

Son yıllarda viruslar gıda kaynaklı hastalıklar içerisinde önemli etkenler olarak tanımlanmaktadır. Viruslar gıdalarda çoğalamazla fakat kontaminasyon, insanlar için en önemli bulaşma kaynağıdır. Gıdaların kontaminasyonuna neden olan birçok virus bulunmasına karşın, insanlardaki önemli gıda kaynaklı viruslar, sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olan norovirus, rotavirus, hepatitis A virus, astrovirus ve adenovirus gibi viruslardır.

Organik Tavuk Etine Dair Yanlışlar ve Bilinmesi Gerekenler

Prof. Dr. Necmettin Ceylan

Organik tavukçuluk tüketicilerin farklı lezzet algıları ve hassasiyetleri de düşünülerek hayvan hakları ve refahının daha çok gözetildiği, mümkün olduğunca hayvanların doğasına uygun ortamlarda barındırıldığı bir yetiştirme sistemi olarak tanımlanabilir. Bu üretim modelinde ekonomik öncelikler ve hayvanların büyüme performanslarına yönelik hassasiyetler ön planda değildir.

Hayvan Refahı

Prof. Dr. Erol Şengör

Hayvan refahı kısaca, bir hayvanın içinde yaşadığı koşulların üstesinden gelebilmesi durumudur. Bir hayvan sağlıklıysa, rahatsa, iyi besleniyorsa, güven içindeyse, türüne özgü davranış biçimlerini sergileyebiliyorsa, korkmuyorsa, ağrısı yoksa ve stres altında değilse o hayvan refah içindedir. Hayvan refahının iyi olması için hastalıkların önlenmesi ve veteriner tedavinin yapılması, uygun şekilde barındırma, besleme ve muamelenin yapılması ve insancıl şekilde öldürülmesi gerekir.

Broylerlerde Beslenme ve Pigmentasyon İlişkisi

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer

Tavuklarda etin rengini yaş, cinsiyet, genetik, yem, kas içi yağ dağılımı, etin su içeriği, kesim öncesi şartlar ve işleme teknikleri gibi faktörler etkilemektedir. Et rengi büyük ölçüde miyoglobin konsantrasyonuna ve kısmen de hemoglobin gibi pigmentlerin ortamda mevcudiyetine bağlıdır.

Kuş Gribi (Avian Influenza) ve İnsan Sağlığı

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

Avian İnfluenza, kanatlıların solunum ve sinir sistemini etkileyen belirtilerle ortaya çıkar. Yüksek mortalite ve morbiditeye sahip akut enfeksiyöz ve bulaşıcı viral bir hastalıktır. Bu hastalık, influenzavirus A’ya bağlı olarak genellikle kuşlarda ortaya çıkar.

Kanatlılarda Bazı Kalıntı ve Bulaşma Sorunları

Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Prof. Dr. Ayhan Filazi

Gıda güvenliği, ürünün hammaddeden başlayarak üretiminden tüketime kadarki tüm aşamalarda, halk sağlığı yönünden tehlike oluşturabilecek, kalite düşüklüğüne yol açabilecek sorunların önlenmesi ya da sınırlanması amacı ile yapılan tüm kontrol ve önlemleri kapsamaktadır. Günümüzde analitik kimya ve adli mikrobiyoloji alanındaki ilerlemeler, gıdalardaki bulaşma düzeyinin daha farklı boyutlarda olduğunu ortaya koymuştur.

Piliç Eti Sektörü Nereye Gidiyor?

Kemal Akman

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kanatlı eti talebine karşı trend giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlar 2025 yılına kadar artış öngörmektedir. Çin, Hindistan gibi hızlı gelişmekte olan ülkelerde kişi başına artan gelire paralel olarak hayvansal proteinlere büyük talep artışları olacaktır. Dünyada nüfus ve kalkınma hızına sahip ülkelerde bu tüketim artışı sektörde gelişme trendinde büyük rol oynayacaktır.

Camplobacter Enteritis (Vibrionic Enteritis)

Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz

Hızla gelişen bir zoonozdur. Bakteri Gram negatiftir. Hastalık hızlı ve ani bir şekilde gelişir. Hastadaki ishal, karın ağrısı, kırıklık, keyifsizlik, ateş, kusma ve bulantının ciddiyeti ile ortaya çıkar. Bu durum 2-5 gün sürer. 10 günden fazla sürdüğü görülmemiştir. Bazen uzayan hastalık yetişkinlerde görülebilir ve iyileşmeyle sonlanır.

Altı Haftada 40 Gramdan 2 Kiloya

Prof. Dr. Ahmet Ergün

Bu sorunun cevabını değişik yönleriyle verdiğimizde çok önemli bir sektörel faaliyeti tanımlamış önemini ortaya koymuş olacağız. Broyler piliçler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde dar alanda kısa sürede tükettikleri yemleri insanlar için önemli çok kaliteli ve ucuz hayvansal protein kaynağı olan ete ve yumurtaya çevirirler.

Dünyada ve Türkiye’de Karma Yem ve Kanatlı Sektörlerine Genel Bakış

Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü, Ülkü Karakuş

2012 yılında kuraklığa bağlı yem hammaddeleri üretimindeki global düşüş hammadde fiyatlarında 2012/13 sezonu başında dramatik artışlara ve akabinde Türkiye’de ve Dünyanın diğer bölgelerinde hayvancılığın ciddi anlamda darbe yemesine neden oldu.

GDO’lar Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Prof. Dr. Erol ŞENGÖR

EFSA risk değerlendirmesini AB içinde yapmaktadır. GDO risk değerlendirmesinin hazırlanması ve benimsenmesinden EFSA’nın GDO Paneli sorumlu olmakla birlikte AB Üye Ülkeleri risk değerlendirme işleminin tamamına katılmaktadır. GDO Panelinin risk değerlendirmesine dayalı olarak, GDO onay uygulamalarına AB Üye Ülkeleri ve Avrupa Komisyonu karar verir.

Organik Tavuk Eti Üretimi, Modern Üretimden Farklılıkları, Besin Değeri ve Kanatlı Besleme Açısından Yasal Düzenlemeler

Prof. Dr. Necmettin Ceylan

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu(IFOAM) tarafından, ekolojik tarımın kapsamı içerisinde belirtilen “Tüm hayvanlara doğal davranışlarının tüm hallerini göstermelerine müsaade eden hayat şartlarını vermek” ifadesinden de anlaşılacağı gibi, insanoğlunun entansif olarak yaptığı hayvansal üretim içerisinde kullandığı bazı zorlayıcı ve kısıtlayıcı teknik ve yöntemlere ekonomik koşulların elverdiği ölçüde bir takım kolaylıklar getiren üretim biçimi olarak tarif edilebilir.

Kanatlı Etlerinde Bozulma

Prof. Dr. U. Tansel ŞİRELİ

Kanatlı eti için bozulma ürünün insan tüketimine uygun olmayan duruma gelmesi şeklinde açıklanabilmektedir. Bu durum etlerde oluşan, her türlü kabul edilemeyen ve hoş olmayan renk, koku ve tat değişiklikleri olarak belirtilmektedir. Bozulma sensorik değişimlerle karakterize olduğu için, bozulmada bireysel yargıların da önemli bir noktayı oluşturduğu bilinmektedir.

Beyaz Et Kalitesi ve Kanatlı Hayvan Besleme İlişkisi

Prof. Dr. Necmettin CEYLAN, Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Son yıllarda kanatlı hayvan besleme bilim alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Biyoteknoloji ve genetik alanında sağlanan gelişmelerle birlikte tüketici taleplerinde meydana gelen önemli değişiklikler kanatlı hayvan besleme alanında sağlanan ilerlemeleri teşvik etmektedir. Kanatlı hayvanların verim gücü ve potansiyeli yıllardır önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Bunda genetik ilerlemenin önemli bir payı bulunmaktadır.

Tavuklarda Salmonella ve Campylobacter İnfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Kontrol

Prof. Dr. Mehmet Akan

Tavuklarda Salmonella infeksiyonları, akut ve kronik seyirli infeksiyonlara neden olduğu gibi bazı serotipler tavukların sadece sindirim sistemi kanalına yerleşmekte ve insanlarda gıda kaynaklı infeksiyonlarda rol oynamaktadır. Genel olarak tavuklarda Salmonella infeksiyonları, teşhis, izlenme ve kontrolü ile ilgili yapılan çalışmalar nedeniyle ekonomik açıdan öneme sahiptirler.

Kanatlılarda Antibakteriyel İlaç Kullanımı

Prof. Dr. Ender Yarsan

Kanatlılar yaşam şartları gereği, özellikle sindirim, boşaltım, hareket ve denge olmak üzere, vücutlarındaki birçok sistem ve görevleri diğer evcil ve yabani hayvanlardan önemli ölçüde ayrım gösterir.

Tavuklarda Sağlık Kontrol Programı

Prof. Dr. Mehmet Akan

Tavuk üretiminin artmasına paralel olarak sağlık problemlerinde artış olmuştur. Genel olarak uygun bakım-idare koşullarında uygun besleme, tavukların iyi bir performans göstermesini sağlar.

Tavukların Beslenmesinde GDO Yemler ve Et Sağlığı

Prof. Dr. Necmettin Ceylan

Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerden elde edilen ürünlerin (transgenik veya GDO) yem hammaddesi olarak hayvan beslemede kullanımı ile ilgili olarak yıllardır büyük çoğunluğu bilimsel temelden ve gerçeklerden uzak çok sayıda haber yapılmaktadır.

Salmonellalar ve Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz

Salmonella etkenleri halk arasında tifo, paratifo olarak bilinen hastalıklara sebep olurlar. İnfeksiyon bazen akut enterekolit ve kanda bakterinin yayılması ile görülür.

Hayvansal Gıdalara Neden Bu Kadar Acımasızca Saldırılıyor?

Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez unsuru olan hayvansal gıdalar, son günlerde doğrudan ve dolaylı olarak medyanın eleştiri odağı haline gelmiş, konunun uzmanı olan, olmayan onlarca insanın beyanlarıyla ülkemizde tüketilmesi uygun olmayan gıdalar olarak algılanmaya başlanmıştır.

Bültenimize Abone Olun!